ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

 

A VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 679/2016 sz. rendelete, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

 

Az Adatkezelő adatai:

 

Cégnév: VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház

Székhely: 8800 Nagykanizsa Csengery út 67.

Weblap: https://kodalymk.hu/

Kapcsolattartás: VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház

Telefon: +36-93-311 195, +36-30-945 5915

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton vagy elektronikusan az alábbi címekre küldheti: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által kért címre.

 

1.Adakezelési célok

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályokkal összhangban:

  1. a) A honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése.
  2. b) Kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel.
  3. c) Tájékoztatás az Egyesület szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról.
  4. d) Reklámküldemény elektronikusan és postai úton küldhető.
  5. e) A honlap használatának elemzése

Az Egyesület üzleti tevékenységének nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából is kezeljük;

Lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;

  1. h) munkavállalók és pályázók adatainak kezelése;
  2. i) partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;
  3. j) ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
  4. k) vagyonvédelem, személyi biztonság;
  5. l) belső adminisztráció megkönnyítés

 

2.Egyesületünk az Ön személyes adatait az alábbi jogalapokon kezeli

 

a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.

szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.

 

1.Az adatkezelés időtartama

 

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük (kifizetői adatkezelés). A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje szintén 8 év.

A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: a munkaviszony megszűnésétől számított 3 év.

A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő 1 év.

Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzési ideje: a szerződés megszűnését követő 5 év.

Marketing tevékenység céljából kezelt adatok megőrzési ideje: az adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonásáig.

 

2.A személyes adatok megismerésére jogosultak köre

 

Személyes adatait Egyesületünk munkavállalói kezelhetik, illetve azokat ők jogosultak megismerni a vonatkozó jogszabályokban foglalt előírások és alapelvek tiszteletben tartásával.

 

Az Egyesület nem továbbít külföldre adatot VAGY az alábbi országokba történik adattovábbítás:

 

Amennyiben a Társaság az Európai Unió tagállamain kívüli országba továbbít személyes adatot, ezt csak abban az esetben teszi, ha a továbbítandó adatok címzettje megfelelő garanciákat nyújtott a Rendeletnek való megfelelés tekintetében.

3.Személyes adatainak kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg

 

hozzáférési jog

 

Ön jogosult arra, hogy Egyesületünktől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha igen, információt kapjon az adatkezeléssel érintett személyes adatairól, az adatkezelés céljáról, azokról a címzettekről, akikkel az adatait közöljük, az adatkezelés tervezett időtartamáról, és az adatkezeléssel kapcsolatos további jogairól.

 

Kérésére Egyesületünk az adatkezeléssel érintett személyes adatai másolatát az Ön rendelkezésére bocsátja. A további másolatokért Egyesületünk az adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

 

helyesbítéshez való jog

 

Amennyiben az Önre vonatkozó adatok elavultak vagy egyéb okból nem felelnek meg a valóságnak, kérheti az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra is, hogy kérje a hiányos személyes adatai kiegészítését.

 

törléshez való jog

 

Egyesületünk törli az Önre vonatkozó személyes adatot, ha arra már nincs szükség abból a célból, amelyből azt kezelte; ha az adatkezelés jogellenes; ha az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonta, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; ha Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; továbbá ha azt az Egyesületünkre vonatkozó jogi kötelezettség előírja.

 

az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Ön jogosult arra, hogy kérésére Egyesületünk korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 

a)

Ön vitatja a személyes adatai pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Egyesületünk ellenőrizze a személyes adatai pontosságát;

b)

az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, és e helyett azok felhasználásának korlátozását kéri;

c)

Egyesületünknek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy Egyesületünk jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.

 

a személyes adatai direkt marketing célokra való használatának megtiltása

 

Ön bármikor jogosult arra, hogy személyes adatai direkt marketig (közvetlen üzletszerzési) célra történő felhasználását megtiltsa, amely esetben Egyesületünk a továbbiakban nem küld gazdasági reklámot az Ön részére.

 

adathordozhatósághoz való jog

 

Amennyiben az adatkelés az Ön hozzájárulásán vagy az Önnel kötött szerződésen alapul, és az adatkezelés automatizált módon történik, jogosult arra, hogy az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

tiltakozáshoz való jog

 

Ön jogosult arra, hogy tiltakozzon a személyes adatai kezelése ellen, amennyiben a személyes adatai kezelése az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

 

1.Jogorvoslati tájékoztatás

 

Személyes adatai kezelésével, kapcsolatos panaszával kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat/munkatársunkat a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. elérhetőségen. Egyesületünk  panaszát kivizsgálja, és 30 (harminc) napon belül tájékoztatja a vizsgálat eredményéről és az általa megtett intézkedésekről.

Amennyiben megítélése szerint személyes adatainak kezelése sérti a vonatkozó jogszabályokat, jogosult az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál panaszt tenni vagy bírósághoz fordulni.

Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát..

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 

 

FACEBOOK

Kapcsolat

VOKE Kodály Zoltán Művelődési Ház

Cím  Nagykanizsa, Csengery u. 67.

Telefon  Tel: +36 30 9455-598

email  Email: kodalymk@kodalymk.hu

Naptár

« December 2021 »
H K Sze Cs P Szo V
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31